ARCHITEKT   KRAJOBRAZU

mgr inż. Joanna Niewiadomska - Majewicz    tel. 660 908 713

Projekty terenów objętych ochroną Konserwatora Zabytków


REWALORYZACJA ZAŁOŻENIA PARKOWO - PAŁACOWEGO W SANCYGNIOWIE*.

Opracowanie obejmuje badania przedprojektowe oraz projekt rewaloryzacji będących wynikiem tych badań.

Projekt nawiązuje do układu założenia parkowo-pałacowego, który zespół posiadał w latach 1867 – 1945. Wokół założenia został odtworzony charakterystyczny układ systemu wodnego z XIX wieku.  Rolę dominanty pełni Pałac Deskurów z 1882r., przed którym znajduje się odtworzony gazon. Kompozycja zieleni ma charakter typowy dla parku krajobrazowego. Nasadzenia tworzą swobodne grupy, prowadzone są miękkimi liniami, natomiast w południowej części zespołu został odtworzony kwaterowy sad owocowy. W północno wschodniej części założenia zachowane zostały cenne zabytkowe zabudowania bastejowego systemu obronnego. By uczytelnić historyczny układ odtworzona zastałą basteja. Dawne zabudowania folwarczne zaadaptowano na restauracje, oddziela je od pozostałej części założenia aleja lipowa (Tilia ‘Euchlora’). Zespół posiada program edukacyjny, są to dwie ścieżki dydaktyczne : Śladami Rodu Sancygniowskich Śladami Rodu Deskurów.

*Praca dyplomowa, Joanna Niewiadomska, promotor prof. dr hab. Inż. arch. Anna Mitkowska, Zakład Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych, WA Politechnika Krakowska, Kraków 2008. 

Opracowanie otrzymało wyróżnienie.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

OBEJMUJĄCEGO OBSZAR PODWORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO W CZARNOCINIE.

Projektem objęto podworski park krajobrazowy oraz teren z kopcem ariańskim przylegający do parku od wschodu. Oba obszary potraktowano całościowo, w celu stworzenia spójnej kompozycji.

Kompozycja ma charakter krajobrazowy, ścieżki prowadzone są miękkimi liniami podkreślonymi grupami drzew i krzewów. Nowo projektowane obiekty na terenie parku wpisują się w jego układ przestrzenny, nie zaburzając XIX wiecznej kompozycji. Przed zachodnią elewacją budynku urzędu, na obecnie nie zagospodarowanym trawiastym placu,  przewidziano alejki spacerowe o geometrycznym układzie ramowane niskimi żywopłotami (Fagus sylvatica).Projekt przewiduje również budowę sceny plenerowej, u podnóża wzgórza parkowego zaprojektowana zostanie scena plenerowa. Na terenie przylegającym do parku od wschodu, gdzie dominantę stanowi kopiec ariański zaprojektowano park krajobrazowy. Ścieżki prowadzone są miękkimi liniami, układ podkreślono grupami drzew i krzewów. Główną trasę spacerową będzie stanowiła alejka prowadząca od kopca do stawu parkowego oraz ścieżka, która możemy obejść zbiornik.

W celu osuszenia terenu przywrócono dawny układ rowów melioracyjnych, istniejącemu prostokątnemu zbiornikowi wodnemu (obecnie zarośnięty, bez zapewnionego przepływu wody)  nadano nowy kształt, jego brzegi mają zostać umocnione gabionami.

Wzdłuż projektowanych i istniejących traktów pieszych zaprojektowano punkty ścieżki edukacyjnej pt. ‘BLISKIE A NIEZNANE’, która pozwoli mieszkańcom oraz turystom na przybliżenie zasobów dziedzictwa kulturowego gminy Czarnocin.KONCEPCJA REWALORYZACJI PODWORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO WE WSI CIESZKOWY.

Wykonanie projektu zagospodarowania parku związane było z planowaną budową kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” oraz rozbudową budynku szkoły poprzez dobudowanie nowej sali gimnastycznej na terenie parku.

Projekt nawiązuje do układu, który posiadało założenie w XIX wieku. Kompozycja ma charakter krajobrazowy, ścieżki prowadzone są miękkimi liniami podkreślonymi grupami krzewów. By uczytelnić dawny układ odtworzono prostopadłe do siebie aleje lipowe poprzez nasadzenia uzupełniające (Tilia cordata). Zbór ariański przylegający do starszej alei lipowej zostanie odrestaurowany i zaadaptowany na kawiarnię.

Samotnikowe okazy buka purpurowego oraz jesiona wyniosłego są dominantami dawnego salonu ogrodowego. Układ został podkreślony poprzez stworzenie amfiteatralnej kompozycji, którą rysuje elipsa, ramowana żwirowymi ścieżkami, „wcinająca się” w naturalne ukształtowanie terenu. Całość uzupełniają swobodne grupy krzewów oraz plato z kamiennymi schodami scalającymi budynek szkoły z nową salą gimnastyczną.Przed zachodnią elewacją szkoły zaprojektowano parking z 12 miejscami postojowymi. Parking ramują niskie strzyżone bukszpanowe obwódki. Obecne nasadzenia świerków pospolitych (Picea abies) zastąpiono szpalerem lip alejowych w odmianie ‘Greenspire’ (Tilia cordata ‘ Greenspire’). Krzewy iglaste zastąpiono różami parkowymi. Wzdłuż ogrodzenia przed szkołą poprowadzono bukowy żywopłot. Kompleks sportowy został zlokalizowany na łące, dotychczas pełniącej funkcję trawiastego boiska sportowego, położonej w południowej części parku.